Açıklamalı Avamil Ve İzhar (Renklendirilmiş Yeni Baskı)

15.12

Açıklamalı Avamil Ve İzhar (Renklendirilmiş Yeni Baskı)

Tedarik Süresi 3 iş günü

Açıklama

 

Klasikleşmiş ve değeri herkesçe kabul edilmiş olan bu Arapça gramer kitaplarının baskı ve tetipleri zamanımızın teknik ve ilmi terakkisine göre çok ibtidai kaldığından bilhassa genç nesile bu kitapları okuyup anlamak çok zor gelmeye başlamıştı .Bundan dolayı bu konuda zamanımızın ihtiyacına uygun başka kitaplar hazırlandı. Ben ise bu konuda yeni kitaplar hazırlamaktansa bu eski kitaplardaki güçlükleri ortadan kaldırmak ve eksiklerini tamamlayarak yenileştirmeyi daha faydalı gördüm. Bu kitapları anlamada güçlüğe sebep olan şeylerden biride : Arapça metninin ibtidai bir tertip ile yazılmış olmasıdır .İşte bu güçlüğü ortadan kaldırmak için Arapça metni yeni baştan zamanımızın anlayışına göre düzenledim.

Mesela satırbaşları yaptım. Bazı kaidelerin başına rakam koyarak madde madde yazdım .Örnekleri ve bazı kelimeleri tırnak içine aldım. Metnin tamamını harekeledim. Nokta, virgül ,ünlem ve soru işareti gibi imlâ kaidelerini kullandım. Bunlar Arapça metni kolay anlamak için çok önemli ve faydalıdır. Bu kitaplann eski baskılarında Arapça metni anlamak için sağına ve soluna yazılmış bir çok kayd ve haşiyeler ile yapılmak istenen işi ben bir nokta veya virgül koyarak ya da tırnak içine almakla hallettiğim için bu kayd ve haşiyelerin pek çoğuna lüzum kalmadı. Bu kitapların anlaşılmasını güçleştiren hususlardan biri de ibarenin veciz ve mübhem kapalı oluşu, sanki kelime kıtlığı var gibi daima hazifli ve muğlak ifadeler kullanılmış olmasıdır. Tabi bu güçlüğü yenmek için de bir çok kayd ve haşiyeler yazılmasına lüzum duyulmuştur. Bunlardan bir kısmı Arapça metin anlamak için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.

Ben bunlardan önemli olanları alıp parantez içine, metnin arasına, uygun yerlere koydum. Böylece Arapça metni mübhem ve muğlak olmaktan kurtardım. Bu değerli Arapça gramer kitaplarını anlamakta güçlük veren hususlardan biri de bu kitaplarda sanki bir dilbilgisi felsefesi yapılmış olmasıdır Her ilmin kendine mahsus (terimleri) ıstılahları (olduğu gibi Arapça gramer ilminin de pek çok ıstılahları vardır Tabii ki bunlann Arapçalarını olduğu gibi öğrenmek gerekir. Ancak ben bazılarının Türkçe karşılıklarını da parantez içinde ayrıca gösterdim. Metnin Türkçe tercümesini yaparken mümkün olduğu kadar Arapça aslına ve lafzına bağlı kalmaya çalıştım. Ancak bazı yerlerde Arapça metnin lafzına bağlı bir tercüme iyi anlaşılmayabilir Bu sebeple lafza bağlı kalmayı terk edip serbest hareket ederek sadece mânâyı doğru nakletmekle yetindim. Bu kitaplardan azami tayda elde etmek isteyenler önce Arapça metni okumaya çalışmalı ancak anlayamadıkları yerlerde tercümesine bakmalıdırlar. Mezkûr kitaplar tavsiye ettiğimiz bu şekle göre okunursa büyük fayda sağlanır Sadece tercümeyi okuyup kaideleri öğrenmekte tek yönlü fayda vardır Tercümeyi Arapça metin ile karşılaştırarak okumakta ise iki yönlü fayda vardır.

1 -Her Arapça cümleleri ve kelimeleri öğrenmek
2-Hem de kaideleri kolay ve kısa zamanda öğrenmek
(Tanıtım Bülteninden)

Sayfa Sayısı: 272

Baskı Yılı: 2014

Dili: Türkçe
Yayınevi: Sağlam Yayınevi

AÇIKLAMALI AVAMİL VE İZHARArabça ile az-çok ilgilenen herkes tarafından, değeri ve önemi bilinen. Açıklamalı Avamil Ve İzhar gibi kitâbları, türkçeye tercüme etmeyi bana nasîb eden ve bu işde beni muvaffak eyleyen Yüce Allâh’a hamd olsun. Hidâyet rehberimiz, şefâat kaynağımız, büyük peygamberimiz Hz. Muhammed‘e de salât ve selâm olsun. Bu iki kitabı.Okuyucuların faydasına sunarken, kitâb ile ilgili bir­kaç söz söylemek isterim. Klasikleşmiş ve değeri herkesçe kabûl edilmiş olan bu arabça gramer kitâblarının baskı ve tertîbleri, zamânımızın teknik ve ilmi te­rakkisine göre, çok ibtidâî kaldığından, bilhâssa genç nesile, bu ki- tâbları okuyup anlamak çok zor gelmeye başlamıştı. Bundan dolayı bu konuda, zamânımızın ihtiyâcına uygun başka kitâblar hazırlandı. Ben ise. bu konuda yeni kitâblar hazırlamaktansa, bu eski kitâb- iardaki güçlükleri ortadan kaldırmak ve eksiklerini tamâmlayarak ye­nileştirmeyi daha faydalı gördüm. Bu kitâbları anlamakda güçlüğe sebeb olanlardan biri; arabça metnin, ibtidâî bir tertîb ile yazılmış olmasıdır. İşte bu güçlüğü or­ tadan kaldırmak için, arabça metni yeni baştan, zamanımızın arayışına göre düzenledim.Meselâ satırbaşları yaptım. Bazı kâidelerin başına rakam koyarak, madde madde yazdım. Örnekleri ve bazı kelimeleri tırnak iç aldım. Metnin tamâmım harekeledim. Nokta, virgül, üniem ve sc işâreti gibi imlâ kâidelerini kullandım. Bunlar, arabça metni kola} anlamak için çok önemli ve faydalıdır.Bu kitâbların eski baskılarında, arabça metni anlatmak için, ğına soluna yazılmış bir çok kayd ve hâşiyeler ile yapılmak isten işi, ben, bir nokta veya virgül koyarak veya tırnak içine almakla h lettiğim için, bu kayd ve hâşiyelerin pek çoğuna lüzûm kalmadı.Bu kitâbların anlaşılmasını güçleştiren husûslardan biri de, it renin veciz ve mübhem (kapalı) oluşu, sanki kelime kıtlığı varn gibi, dâimâ hazifli ve muğlak ifâdeler kullanılmış olmasıdır. Tabiî güçlüğü yenmek için de bir çok kayd ve hâşiyeler yazılmasına Igzı duyulmuştur. Bunlardan bir kısmı, arabça metni anlamak için vaz ç çilmez bir ihtiyâçtır. Ben, bunlardan önemli olanları alıp, parant içinde, metnin arasına, uygun yerlere koydum. Böylece arabça m ni’. mübhem ve muğlak olmaktan kurtardım.Bu değerli arabça gramer kitâblarmı anlamakda güçlük ver husûslardan biri de, bu kitâblarda sanki bir dilbilgisi felsefesi yapmış olmasıdır. Her ilmin kendine mahsus terimleri (= ıstılahları) olduğu git arabça gramer ilminin de pek çok ıstılahları vardır. Tabiî ki bunlar arabçaiarını olduğu gibi öğrenmek gerekir. Ancak ben, bazıların türkçe karşılıklarını da parantez içinde ayrıca gösterdim.Metnin, türkçe tercümesini yaparken, mümkün olduğu kadar arabça aslına ve lafzına bağlı kalmaya çalıştım. Ancak bazı yerler: arabça metnin lafzına bağlı bir tercüme, iyi anlaşılmayabilir. O z mân lafza bağlı kalmayı terk edip, serbest hareket ederek, sâde: manâyı doğru nakletmekle yetindim.Bu kitâblardan azamî fayda elde etmek isteyenler, önce arabı metni okumaya çalışmalı, ancak anlıyamadıkları yerlerde, tercüme:ne bakmalıdırlar. Mezkûr kitâblar. tavsiye ettiğimiz bu şekle göre okunursa, büyük fayda sağlanır. Sâdece tercümeyi okuyup kaideleri öğrenmekte, tek yönlü fay­da vardır. Tercümeyi arabça metin ile karşılaştırarak okumakta ise,iki yönlü fayda vardır : — Hem arabça cümleleri ve kelimeleri öğrenmek. — Hem de kâideleri kolay ve kısa zamanda öğrenmek, #İnşâ-Allâh bundan sonra, bu arabça nahv kitâblarının devamı olan : İbn-i Hâcib’in “Kâfiye” adlı kitâbını da aynı şekilde tercüme etmeyi düşünüyorum. Başarı, Yüce Allâh’dandır.

AÇIKLAMALI AVAMİL VE İZHAR

İÇİNDEKİLER
AVÂMİL Âmil ve kısımları 36
Harf-i çerler 37
İsmini nasb ve haberini ref eden harfler (edatlar) 40
İsmini ref ve haberini nasb eden harfler (edatlar) 41
Müzâri fiilin son harfini nasb eden harfler 42
Müzâri fiilinin sonunu cezm eden harfler 43
Kıyâsî âmil dokuz tanedir: (1-Mutlak fiil, 2-İsm-i fâil) 45
İsm-i mefül,4 Sıfat-ı müşebbehe, 5- İsm-i tafdîl, 6- Masdar, 7- Muzâf isim, Tam mübhem isim, 9-Ma’nâ fii) 45
Ma’nevî âmil iki tanedir: 48
Mübtedâ ve haberi ref den gizli âmil, 2- Müzâri fiili ref eden gizli amil. Ma’mûl: 1-Asıl olarak ma’mûl, 2-Tâbî olarak ma’mûl 49
Merfû1mâ’mûl: (1-Fâil, 2-Nâib-i fâil, 3-Mübtedâ, 4-Haber 49
Kâne ve kardeşlerinin ismi, 6- Inne ve kardeşlerinin haberi, 7- Cins-i nefy için olan Lâ’nın haberi, 8-Leyse’ye benzeyen Mâ ve Lâ’nın ismi, 9-Başına nasb veya cezm harflerinden biri gelmeyen müzâri fiil) Mensûb ma’mûl (13) tânedir: (1-Mefûl mutlak, 2- Mefûl) 51
‘ün bih, 3- Mefûl’ün fîh, 4- Mef ûl’ün leh, 5-Mefûl’ün maah, 6- Hâl, 7- Temyîz, 8-Müstesnâ, 9-Kâne ve kardeşlerinin haberi, 10- Inne ve kardeşleri- . nin ismi, 11- Cinsi nefy için olan Lâ, 12- Leyse’ye benzeyen Mâ ve Lâ’nın ha­beri, 13- Başına nasb harflerinden biri gelen müzâri fiil.)
Atıf harfleri 53
l’râb ve çeşitleri: 56
Sırf hareke ile i’rab 58
Sırf harfler ile i’râb 59
Hazif ile beraber harekeler ile i’râb 61
Hazif ile beraber harflerle i’râb 61

AÇIKLAMALI AVAMİL VE İZHAR

İZHÂR

Fiilin ta’rifi ve özellikler 202
İsmin ta’rifi ve özellikleri 203
Harfin ta’rifi ve özellikleri Âmil’m ta’rifi 203
Amilin kısımları 205
Bir isimde âmil (Harf-i çerler) 206
Harf-i çerlerin müteallakı ve çeşitleri 207
Harf-i çerlerin hazf edildiği yerler ve kısımları İki isimde âmil 216 “İnne” ve kardeşleri (benzerleri). “Elif-nûn” maddesinin esireli okunacağı yerler 217
“Elif-nûri’ maddesinin üstün okunacağı yerler 218
“İnne ” nin ” İn ” okunacağı yerler 220
“Leyse” ye benzeyen “Mâ” ve “Lâ” 223
MUzâri fiilde âmil: Nasb edenler ve cezm edenler. Fiil-i müzâriyi nasb edenler 224
İki müzâri fiili cezm edenler 226
Kıyâsî âmil: 227
Fiil ve çeşitleri: Lâzım ve müteaddî 227
Ef âl-i kulûb 229
Ism-i mef Û1 236
Sıfat-ı miişebbehe 237
Ism-i tafdîl 237
Masdar 238
Muzâf ismi: (İzafet terkibi, yani isim tamlaması ve çeşitleri) 239
Tam belirtisiz isim (Ism-i mübhem-i tâm) 241
Sayıların temyizleri: (Aded ve ma’dûd) 242
Ma’nâ fiil ve çeşitleri 243
Ma’nevîâmil: 246
Mübtedâ ve haberi ref eden amil. Fiil-i müzâri’yi ref eden âmil. Mâ’mûl: 247
Ma’mûl’ün kısımları 254
Merfû olan ma’mûl: 255
Fâil ve nâib-i fâil. Fâil ve nâib-i fâilden her biri iki kısımdır: Zamir ve açık (zâhir) isim  256
Açık (zâhlr) İsim 259
Müennes ve çeşitleri 261
Cem’i ve çeşitleri 262
Cem-i mükesser Cem-i Müzekker-iSâlim. Cem-i Müennes-i Sâlim Tesniye ve açıklaması 263
Mansûb olan ma’mûl önüçtür 270
Mef ûl-ü mutlak, 2- Mef ûl’ün, 3- Mef Aül’ün fîh, 4- Mefûl’ün leh, 5- Mefûl’ün maah, 6- Hâl, 7-Temyîz, 8- Müstesnâ, 9- “Kâne” bâbmın haberi, “Inne” bâbının ismi, 11- Cinsi nefy için olan “Lâ’’mn ismi, 12- Leyse’ye benzeyen “Mâ” ve “Lâ”nın haberi, 13- Başına nasb harflerinden biri gelen müzâri fii.) İzâfet ile mecrûr (Izâfet terkibi ve çeşitleri) 283
Sıfat terkibi (sıfat ve mevsûp 288
Ma’rife ve nekre’nin ta’rifleri 289
Zamirler: (Bunlar dört kısımdır) ; 290
İşaret zamirleri (isimleri) Ism-i mevsûller ve çeşitleri 297
Atıf harfleri (edatları) 300
Te’kîd ve çeşitleri 301
Bedel ve kısımları 302
Atf-ı beyân 303
îrâbın ta’rîfi ve kısımları 304